Algemene voorwaarden

ABS Actual Business Services (Amsterdam) B.V.

Eerste Weteringdwarsstraat 50-52
1017 TP AMSTERDAM

1. De toepassing van Algemene Voorwaarden

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ABS en cliënt met betrekking tot het leveren van telefoonservicediensten, secretariaatswerkzaamheden en alle andere mogelijke diensten en producten. De bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide hiervan schriftelijk is afgeweken.

2. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten betreffende de telefoonservice worden aangegaan voor een periode van minimaal drie kalendermaanden met een maximum van één overeenkomst per bedrijf. Opzegging kan na deze termijn van beide zijden geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden en dient schriftelijk te gebeuren.

3. Prijzen

 1. De abonnementstarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en dan wel op 1 januari van ieder kalenderjaar. Tussentijdse prijsstijgingen zijn alleen mogelijk als ABS kan aantonen dat zich kostenstijgingen hebben voorgedaan.
 2. Indien er een borg betaald is bij het aangaan van een abonnement, wordt deze na beëindiging van de overeenkomst en na betaling van alle openstaande facturen door ABS aan cliënt terugbetaald.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling dan incassokosten voor rekening van cliënt.

5. Facturering

Facturering van het abonnementsgelden vindt plaats per 1 maand vooruit, en de gesprekskosten 1 maandelijks achteraf. Facturering van overige kosten vindt plaats per 1 maand achteraf, dan wel bij vooruit facturering in gevallen waarin ABS zulks nodig acht. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6. Reclamaties

Reclamaties geeft cliënt geen recht betaling te weigeren of op te schorten. Indien ABS meent dat een reclamatie terecht is, kan ABS besluiten om na overleg met cliënt de factuur te crediteren of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van bestaande overeenkomst.

7. Uitvoering van opdrachten en diensten

 1. ABS garandeert dat opdrachten en diensten met de beste intentie zal worden uitgevoerd en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Indien het een goede uitvoering van de opdracht en/of dienst vereist, heeft ABS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. Ontbinding

ABS behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te staken of geheel te ontbinden indien de cliënt:

 • Op enige wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan
 • Wanprestaties pleegt
 • Een aanvraag tot faillissement heeft ingediend of zulks is verzocht
 • Conservatoir of executoriaal beslag wordt opgelegd
 • Een rechtspersoon is en deze ontbonden wordt, dan wel een natuurlijk rechtspersoon is en overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen
 • Een voor zijn onderneming nodige vergunning, ontheffing of inschrijving verliest

 

Een en ander geldt zonder dat op ABS een verplichting tot schadevergoeding rust. ABS heeft bij ontbinding recht op vergoeding door de cliënt van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van ABS.

9. Aansprakelijkheid

 1. ABS streeft naar het verlenen van optimale service aan haar klanten en zal naar eer en geweten de opdrachten op de best mogelijke manier uitvoeren.
 2. Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de cliënt. De cliënt is tegenover ABS aansprakelijk voor alle schade aan derden jegens wie ABS aansprakelijk kan zijn, indien ABS zich jegens die derden niet op deze voorwaarden kan beroepen. De cliënt vrijwaart ABS voor aanspraken van derden als bedoelt in dit artikel.
 3. ABS is niet aansprakelijk bij tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: telecommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtverkeer, internetstoringen, het uitvallen van derden en technische storingen en/of mankementen.
 4. ABS kan geen aansprakelijkheid voor, noch verplicht worden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, met name als gevolg van niet, niet tijdig, of behoorlijk verzenden, ontvangen of doorgeven van berichten.

10. Geheimhouding en verboden

 1. ABS verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie van de cliënt.
 2. Het is de cliënt nadrukkelijk verboden, het adres van ABS zowel bij de Kamer van Koophandel alsook aan derden als vestigingsadres op te geven.
 3. Het is cliënt verboden om het ter beschikking gestelde telefoonnummer waarnaar gedurende de abonnementsperiode, kan worden doorgeschakeld, in rechtstreekse uitingen, zoals op briefpapier of publicatie op het internet te gebruiken. Het voornoemde telefoonnummer blijft te allen tijde eigendom van ABS.

11. Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen partijen worden in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is zullen geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam met toepassing van het Nederlands Recht.

 

November 2020