Privacyverklaring

Privacy verklaring

ABS Actual Business Services

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten, gegevens van relaties en medewerkers van klanten acht ABS Actual Business Services van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid.
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

ABS Actual Business Services (hierna te noemen ABS) wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd op de Eerste Weteringdwarsstraat 50-52, 1017 TP Amsterdam. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door ABS worden gedaan.  De functionaris gegevensbescherming van ABS is mevrouw M.E.J. de Brabander.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij welke persoonsgegevens

ABS verleent secretariaats- en telefoonservice voor derden. ABS voert deze werkzaamheden uit conform de overeenkomst die met de klant is afgesloten en conform de instructie. Om in staat te zijn deze werkzaamheden te verrichten  kunnen persoonsgegevens van de bellers worden vastgelegd. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, burger-servicenummer (BSN) adresgegevens, telefoonnummers, emailadres. De inhoud van de boodschap die de beller verstrekt kan tevens informatie over gezondheid, strafrechtelijk verleden e.a. persoonlijke informatie betreffen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

ABS verwerkt de persoonsgegevens van klanten, medewerkers en relaties van klanten.

Wie ontvangen de gegevens

ABS verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en ABS. Met deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht en onder gezag en instructie van ABS uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

ABS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de werkzaamheden voor klanten te kunnen uitvoeren. Wij hanteren voor persoonsgegevens de bewaartermijn van 1 jaar.

Beveiliging

ABS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ABS: abs@abs-info.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ABS en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar: abs@abs-info.nl

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat ABS in strijd handelt met deze privacyverklaring of met de geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via abs@abs-info.nl of via telefoonnummer 020-6268861.

Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Website ABS – cookies

ABS maakt geen gebruik van cookies.

Vragen

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons: abs@abs-info.nl